ژنراتور - لینز (Linz)

Model KVA KW Country More Info
PRO 18SA/4 20 16 ایتالیایی
PRO 18SB/4 25 20 ایتالیایی
PRO 18SC/4 30 24 ایتالیایی
PRO 18MD/4 35 28 ایتالیایی
PRO 18ME/4 42 33.6 ایتالیایی
PRO 22SA/4 50 40 ایتالیایی
PRO 22SB/4 63 50 ایتالیایی
PRO 22SC/4 85 68 ایتالیایی
PRO 22SD/4 100 125 ایتالیایی
PRO22ME/4 130 104 ایتالیایی
PRO 22MF/4 150 120 ایتالیایی
PRO 28SB/4 180 144 ایتالیایی
PRO 28SC/4 210 168 ایتالیایی
PRO 28SD/4 250 200 ایتالیایی
PRO 22ME/4 300 240 ایتالیایی
PRO 22MF/4 350 280 ایتالیایی