پارت ديزل:

كارخانه:اصفهان شهرك صنعتي سروش بادران خيابان اميركبير

تلفن:٣٥٧٢٣٨٢٧-031

دفتربازرگاني:چهارباغ عباسي ساختمان ٢٨

تلفكس:٣٢٢٤٨٠٦١-٠٣١

دفتر:شهرك صنعتي جي خيابان چهارم

مديرفروش:٠٩١٣٤١٠٨٠٥٢

پست الكترونيك:PARTDESEL_ISF110@YAHOO.COM